ПАПАКОМА - забытые страницы истории Северного Приазовья


  Главная   Статьи  

Домаха в гирлі Кальміуса

Лідія Кучугура (м. Маріуполь)


Топонім і гидронім «Домаха» широко використовувався перш за все уздовж русла р. Дніпро і його приток від верхів'я до гирла1 і відображає напрям руху потоків слов'янського населення2. Нам відомо 63 назви «Домаха» і її варіанти (Домашка, Домашин(а), Дома, Домашнів). Основна кількість «Домах» (32 назв - вітки Дніпра, його протоки, озера, острови, балки, яри, села) зосереджені в луці Дніпра, його нізині та на прилеглих в цьому районі його притоках і 23 потрапляє в зону локалізації козацьких паланок. Поодинокі «Домахи» відомі у верхів'ях Волги, на Чудському озері, в Закарпатті, а на Південному Бузі, Дністрі вони знов таки тяжіють до Дніпра та його притоків. У районі порогів – як в незручному для помешкання та рибальства місці – відомі лише 4 назви у варіантах „Домашня/Домашнів”. Не відомі нам подібні назви і в зоні розселення донських козаків. «Домаха» в гирлі р. Кальміуса є найпівденно-східнішою точкою розповсюдження цього гидроніму (див. додаток 1).


1779


1784


1811


1826


1883


1903


1910


1930


Современность

Рис.1-9. Устье Кальмиуса и Домаха на планах Мариуполя разных лет.

Вперше згадку про Домаху в Північному Приазов'ї знаходимо в листах і рапортах губернатора Азовської губернії В.О. Черткова 1776 р., стурбованого заселенням знов придбаних володінь Російської імперії. У своєму рапорті від 23 лютого 1776 р. він писав: «…когда отдать донцам [земли с востока на запад, включая Кальмиус] по Кальчик, то уже удобного места для постройки полагаемого в том краю (треба вважати, в гирлі Кальміусу – Л.К.) города, где и развалины древнего города же домахи состоят, сыскать едва ли будет можно…».3 Про те, «…что из развалин прежде бывшего там […на устье реки Кальмиус при Азовском море…] города Домахи да и довольного числа по берегу камня можно будет делать строение», згадується і в «Описание границ Азовской губернии» в 1777 р.4 У "Описании городов и уездов Азовской губернии" (1782 р.) читаємо: "Мариуполь построен в 1780 г. для поселения выведенных из Крыма греков на том самом месте, где был древний город Адомаха, на берегу Азовского моря, на правой стороне реки Кальмиуса...»5. У продовженні опису надана характеристика Маріуполю та його окрузі: «…Вода хоть в море и в реках Кальмиус, на Домахе, при устьях солоновата, недостаток сей с излишком награждается исходящею тут из камня ключевою водою, которой для жителей города Мариуполя изобильно, а в прочих реках и озёрах довольно хороша и приятна»6.

У «Камеральном описании городу Мариуполю с выгонною землёю» (1825 р.), складеному землеміром Я. Калоферовым і що супроводжується картою, читаємо: «Город Мариуполь… начался построением на том месте, где в древнее время существовал город адомахия, от коего и ныне выходящий с правой стороны речки Кальмиуса проток, через который устроен для проезда на пристань небольшой общественный деревянный мост, получил название своё по имени того города Залив Домаха; он разливается у самой подошвы той горы, где некогда была устроена крепость по имени неизвестная, коей бастионы и рвы поныне в натуре ещё видны»7. Там же згадується і озеро Домаха8.

Одночасно з описом Маріуполя («…Некоторые полагают, что он поставлен на том месте, где находился некогда город Домаха, но едва ли это справедливо…») архієпископ Гаврило (1844 р.) наводить занотовану у місцевого грецького населення легенду про козачку Домаху. Вона нібито перерила перешийок, що відокремлював суху балку біля її будинку від р. Кальміус. Після цього вода ринулася з річки в сухий яр та у Кальміуса утворилися два «гирла». А новий потік назвали «річка Домаха» на честь цієї жінки. «Он существует и поныне. И, будучи довольно глубок, весьма полезен тем, что представляет удобство приставать в нём, грузиться и выгружаться мореходным промышленным судам»9.

«Вдали от Коша запорожского, в Калмиусской паланке, при впадении Кальмиуса в Азовское море, на древнем казацком пепелище в старинном запорожском займище, называемом Домахою, где в 1779 г. греческие переселенцы устроили г. Мариуполь, сидели куренями и зимовниками многие зашедшие низовые люди…», - так описував єпископ Феодосій (Макар'євській) ситуацію в гирлі Кальміуса з приводу історії козацької церкви в укріпленні10. Займище треба розуміти як заливні луги або багнисті низини, що заростають очеретом, плавні.

Річка Кальміус впадала в Азовське море трьома гирлами: центральним (на плані м. Маріуполя 1832 р. він позначений як нове русло річки), лівим (там же позначений як старе русло) і правим (зараз засипаний). Під час опрацювання планів міста 1782, 1784, 1793, 1811, 1825, 1826, 1832, 1910, 1930 рр. чітко відстежується тенденція скорочення правого гирла. Вже на плані 1825 р. воно пімічено як «озеро Домаха», що повторюється на планах 1826, 1910 рр. Найчіткіше простежується зв'язок між засихаючим правим гирлом та центральним на плані 1832 р., що є копією плану 1825 р., виконаним Я. Калоферовим11. Це засихаюче гирло підживлювалося водою з джерел, що йшли уздовж правого берега річки та з'єднувалися в струмок. Він та праве засихаюче гирло Кальміуса одержали, мабуть, назву «річка Домаха» в «Описании городов Азовской губернии»12. На плані 1832 р. можна бачити мости через верхів'я Домахи і через струмок, що впадає в неї. У 1816 р. для ремонту «моста через Домаху» витрачували гроші з міського бюджету13. Потужність джерел була вельми велика - до 400000 ведер води на добу14.

Захід суден з моря в р. Кальміус було ускладнено внаслідок наносів піску і винесення алювія річкою, що було відмічене командиром Донської гребної флотилії віце-адміралом П.П. Бредалем ще в 1737 р.: «…в Кальмиусе ход самый узкий и мелкий понеже по обе стороны устья вышли две косы в убыли воды видные». Коса із західного (правого) боку від гирла Кальміуса помічена в лоції 1854 р. під назвою «Домашина россыпь»15, мабуть від назви розташованого поблизу «озера Домаха».

У 1930 р. залишки стариці Домахи були засипані. Зараз в Слобідці - районі м. Маріуполя - збереглася вулиця Домаха.

Таким чином, можна констатувати факт тривалого використання гидроніма Домаха в гирлі Кальміуса. Ми приєднуємося до думки, що слово «Домаха», вже втрачене в українській і російській мовах, має значення не тільки як обжите місце та як (у рибалок) житло, будинок, місцеперебування, але і перший улов, найближчий до стоянки рибалок16. Адже рибне багатство Азовського моря було майже легендарним, що відбилося у відомому епізоді розподілу рибних угідь між запорожцями і донцями в XVIII столітті17. Назва «Домаха» з'явилася на Кальміусі, як ми вважаємо, разом з приходом сюди «ватаг» запорожців для рибного промислу. У словниках давньоруської мови та XVI - XVII ст. вона не зафіксована, отже, має пізніше походження. У гирло Кальміуса заходила на нерест риба у весняний період. Засихаючий рукав міг бути і своєрідною природною пасткою для такої риби і її особливо полюбляли рибаки. Але питання про час появи тут назви «Домаха» поки залишається відкритим.

В документах козаків назва «Домаха» по відношенню до гирла Кальміуса не згадується18. Проте вона існувала у греків, що перебралися з Криму та оселилися після козаків біля гирла Кальміуса. Одержавши від попереднього козацького населення певну топоніміку, вони лише користовувалися нею. Це широко відоме явище (порів. з існуванням в Криму топонімів «Готія», «капітанство Готія», «Готська єпархія» в періоди, коли готи вже давно були асимілювані чи полишили Тавріку). Вимагає окремого розгляду питання і про «місто Домаха».Використані джерела:


1. Эварницкий Д.И. Вольности запорожских казаков. Изд. 2-ое. - СПб., 1898. – С. 161, 178, 185- 186. Він же. Остров Хортица по реке Днепре (из поездки по запорожским урочищам)//Киевская старина. Т. XIV. – К., 1886. – С. 75. Географически-статистический словарь Российской империи.- Составил П. Семёнов. – Т. II. –СПб., 1865.- С.99-100. Словник гідронімів України. - Укладачі І.М. Железняк та ін. - К., 1979.- С. 35, 87, 180, 371. Отін Є.С. Гідроніми Східної України. – К.-Донецьк: Вища школа, 1977. – С. 125-126.

2. Отін Є.С. Гідроніми Східної України… – С. 127.

3. Рапорт В.А.Черткова Г.А. Потёмкину об установлении границ между Азовской губернией и территорией Войска Донского. - РДАДА. Ф. 16, оп. 1, сп. 588, ч.1.- Л. 12 зв.

4. Описании границ Азовской губернии. 1777 г. - РГАДА. Ф. 16, оп. 1, сп. 797, ч.3.- Л. 268 зв.

5. Мурзакевич Н. Описание городов и уездов Азовской губернии//ЗООИД. - Т. III. - Одесса, 1852. - С. 293. Новицкий Я. Описание городов Азовской губернии//Летопись Екатеринославской учёной архивной комиссии. Год первый. - Екатеринослав, 1904. - С. 78.

6. Мурзакевич Н. Описание городов и уездов… - С. 293-294. Новицкий Я. Описание городов Азовской… - С. 80.

7. Камеральное описание городу Мариуполю с выгонною землёю. - Межевая книга Екатеринославской губернии Александровского уезда города Мариуполя с выгонною землёю и с поселившимся на оной разными хуторами, владения того города из греков купцов и мещан. Межевание Калоферова 1825 и 1826 годов. - Мариуполь, 1877. - С.17 .

8. Межевая книга Екатеринославской губернии Александровского уезда города Мариуполя с выгонною землёю и с поселившимся на оной разными хуторами, владения того города из греков купцов и мещан. Межевание Калоферова 1825 и 1826 годов. - Мариуполь, 1877. - С. 3.

9. Гавриил. Переселение греков из Крыма в Азовскую губернию и основание Готфийской и Кафайской епархий//ЗООИД. - Т. I. - Одесса, 1884. - С. 201-202.

10. Феодосий Макаревский. Исторический обзор православной христианской церкви в пределах нынешней Екатеринославской епархии до времени формального открытия ея// Материалы для историко-статистического описания Екатеринославской епархии. Вып. 1. - Екатеринослав, 1876. - С. 69.

11. РГАДА, ф. 1356. Екатеринославская губерния, № 165. Фонди Мариупольського краєзнавчого музею. № 2631 н/д і 60/1.

12. Новицкий Я. Описание городов Азовской… - С. 80.

13. Божко Р.П. К вопросу о деятельности Мариупольской городской думы. Конец XVIII - середина XIX вв. (по материалам Мариупольского краеведческого музея)//Мариуполь: история и перспективы. Сборник трудов научно-практической конференции. - Мариуполь, 2002. - С. 26.

14. Адрес-календарь «Весь Мариуполь». - Мариуполь, 1910. - С. 77.

15. Лоция Азовского моря и Керчь-Еникальского пролива. - Составил А. Сухомлин. - Николаев, 1854. - С. 55.

16. Словарь украинского языка. Ред. Б.Д. Гринченко. - Т. I. - Репринт. - К., 1958. - С. 418 Отин Е.С. Географические названия крымских греков в топонимике Северного Приазовья. - Избранные работы. - Донецк, 1997. - С. 382-383.

17. Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків. Т.1. – К., 1990. – С. 34-40.

18. Там же. – С. 38-39.Список скорочень:


- ЗООИД - Записки Одесского общества истории и древностей

- РГАДА - Российский государственный архив древних актов. Г. МоскваИсточник: Расширенный вариант статьи, опубликованной в сборнике Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. – Вип. 17. – К., 2008. – С. 159 – 162. Выкладывается с разрешения автора.


* * *

Додаток 1

Розповсюдження топоніму Домаха у Східній Європі
1річка Домахав с. Денисовичи Поліського району Київської області - тут річка Рожава зправа Прип’яті - зправа Дніпра Словник гідронімів України. –Укладачі І.М. Железняк та ін. – К., 1979, далі - СГУ. - С.180
2рукав Домахазправа Дніпра – Обухівський район Київської області СГУ. - С.180
3річка Домахав міжріччі зліва Дністра - біля устя - та Турунчука в Біляївському районі Одеської області СГУ. - С.180
4рукав Домахазправа Дніпра – між правими рукавами Яремівка та Яниха Бериславський район Херсонської області СГУ. - С.180
5рукав Домахазправа Дніпра між правими рукавами Бубликова та Серединка (в дельті Дніпра) Білозірський район Херсонської області СГУ. - С.180
6рукав Домахазліва Дніпра- між річками Волобуєва та Дніприще (біля с. Бабино Верхньорогачикського р-ну Херсонської обл., нижче по течії с. Ушкалки) СГУ. - С.180
7річка Домахачастина річки Мокра Сура – зправа Дніпра, Солонянський та Криничанський р-ни Дніпропетровського обл. СГУ. - С. 371
8рукав Домахазліва Дніпра – між рр. Бандура та Мірошник, нижче – Кінські води Запорізький районСГУ. - С.180
9річка Домахаправа притока р. Кушугум - ліва Дніпра – нижче по течії о. Хортиця - Запорізький р-н Запорізька обл.СГУ с.180; Яворницький. Вольності... -С.186
10річка Велика Руда чи Домаха/ Ека, Домаха/Пожаркалівий приток Південного Бугу - верхів’я - від с. Адампіль Старосинявського р-ну Хмельницькой обл., впадає в Буг в с. Березна Хмельницького району Вінницької області СГУ. - С. 87
11річка – озеро Домаха (Адомаха) лівий рукав дельти р. Кальміус СГУ. - С.180. Чертков – 1776 г.
12річка Димахав с. Ушня Менського району Чернігівської області - права притока Десни –зліва Дніпра СГУ – С. 180
13балка Домаха або Бахмутська зліва р. Кам’янки – зправа Вовчої – зліва Самари – зліва Дніпра - Покровський р-н Дніпропетровської обл. СГУ.- С.35
14Домашина балказліва Водяної – зліва Вовчої – зліва Самари- зліва Дніпра СГУ. - С.180, c. 116 - Водяна
15балка Домихазліва Лукнувахи (впадає в Барвінковому)- зправа Сухого Торця- зліва Казьоного Торця-зправа Сіверського Донця - зправа Дону Барвінковський р-н Харьковська обл. Область - близько до верхів’я Самари. СГУ.- С.180
16балка Домахазправа Інгульця - верхів’я - Олександрівський повіт Херсонської губернії - зправа Дніпра - Олександрійський р-н Кировоградської обл. близько до порогів ДніпраСГУ.- С.180
17Село ДомахаЛозовська міська рада Харьковської області – на потічку – правій притоці р. Терновка – права притока р. Самара - зліва Дніпра. СГУ.- С.180
18яр Домахин - ріка Домахазправа Великої Тернівки – права притока Самари – зліва Дніпра Тернівський р-н Дніпропетровської обл. та Лозовський р-н Харківської області СГУ с.180; Яворницький. Вольності.. - С.161
19Село ДомахаПавлоградського району (на півд.-зх) Дніпропетровської області верхівья потічка – ліва притока р. Вовча – зліва Самара – зліва ДніпраСГУ.- С.180
20Домашина розсипмілина біля устя р. Кальміус у Азовському морі Лоция Азовского моря и Керчь-Еникальского пролива. - Составил А. Сухомлин. - Николаев, 1854. - С. 55
21озера Велика та Мала Домахана о. ХортицяЭварницкий Д.И. Остров Хортица по реке Днепре (из поездки по запорожским урочищам)//Киевская старина. Т. XIV. – К., 1886. – С. 75.
22урочище Домахар . Ялинець – ліва притока р. Савранка- права притока р. П. Буг - середня течія-– тече Ялинець по Бершадський р-н Вінницької обл., Гайворонський р-н Кіровоградської та Савранський р-н Одеської обл. СГУ. - С. 634; Архів Нового Коша Запорозького. Т. 3. – К., 2003 . –С.410, 411, 441 – 17 – січень 1753 р.
23село ДомахиДмитровського (р. Нерусса- правий приток Десни- зліва Дніпра) повіту Орловської губернії на р. Єсорог – Дмітровськ -півд-зах. окраїна Орлов. обл.Семёнов, с. 99 – 1865 р.
24озеро Домаха – солоне Кінбурнський півострів Таврійська губернія Дніпровський повіт –Кінбурнська коса Очаківський р-н Миколаївської обл. чи Голопристаньський р-н Херсонської обл.- близько до устя устя Південного Буга.Семёнов, с. 99 -1865 г.
25річка Домахаміж рр. Мосейка та Озерище, Кривець, вище с. Анінські забори нижче Мишуріна рога зправа Дніпра Верхньодніпрянського р-ну Дніпропетровської обл. Эварницкий. Вольности…- С. 178
26вітка Дніпра Домаханижче устя Ворскли між рр. Чередничка та Кривець, нижче Панькової тоні, яка напроти Мишуріна рога зліва Дніпра – Кобеляцький р-н Полтавської обл. чи Петриківський р-н Дніпропетровської обл. Эварницкий. Вольности…- С. 185
27село ДомашенкаСмолєнська губернія Сичівській повіт – 30 км від Дніпра. Сичівка- півн. Смолен обл. на р. Валуза- зправа приток верх. Волги. Семёнов, с. 99-100 - 1865 р.
28село ДомашиноЯрославської губернії Мишкінського повіту на р. Волга; Ярославська обл. (на з. от Ярослава, між м. Углічем та м. Рибінськом) близько до верхів’я Дніпра.Семёнов с. 100 – 1865 р.
29река Домахаприток р. Утицы бассейн Чудского озера Ленинградская обл. Шанько Д.Ф. Речки и озёра Ленинградской области. – Л., 1929. – С. 570-571. Отін Є.С. Гідроніми Східної України. – К. – Донецьк, 1977. – 126.
30озеро Домахабасейн р. Домахи - притоки р. Утиці басейн Чудського озера Ленінградська обл.Шанько Д.Ф. Речки и озёра Ленинградской области. – Л., 1929. – С. 570-571. Отін Є.С. Гідроніми Східної України. – К. – Донецьк, 1977. – С. 126.
31оз. Домаха (перша)на о. або плавні Носоківці пр. б. Дніпра між сс. Міхайловка та Саблукова Херсон. повіту – Херсонська обл. Херсонська обл. Нововоронцовський р-н Еварніцький. Вільності.. .- С. 194
32оз. Домаха (друга)на о. або плавні Носоківці пр. б. Дніпра між сс. Міхайловка та Саблукова Херсон. повіту – Херсонська обл. Херсонська обл. Нововоронцовський р-н Еварніцький. Вільності.. .- С. 194
33оз. Домахав плавні від с. Саблукова/Затона до Базюкова монастиря - л.б. Дніпра Херсонська обл. Горностаєвський р-н Еварніцький. Вільності... - С. 194
34острів Домахаміж річками Домаха і Кінською (Великий Луг) Нижнє Дніпро Запорізька обл. Василівський р-н Отін Є.С. Гідр. Схід. Укр... – С.125. Еварніцький. Вільності... - С. 114.
35оз. Домаханад Ореллю – л. п. Дніпра Дніпропетровська обл. Петриківський р-н Еварніцький. Вільності.- С. 190
36забора Домаханижче о. Хортиці, 0,5 версти нижчі о. Коневського Нижнє Дніпро південна околиця м. Запоріжжя Еварніцький. Вільності...- С. 52
37о. Доманській або о. Домашка нижче устя р. Псел, посеред Дніпра Полтавська обл.. Кременчугський р-нЕварніцький Д.І. Вільності...- С. 59
38о. Домашиннижче о. Пшеничний між вітками Бабіной та Домахою (№ 6) поблизу с. Ушкалка зліва Дніпра Херсонська обл. Верхньорогачикський р-н Еварніцький. Вільності... - С. 110
39оз. Домахавід с. Капулівки до виселки/слободи Грушевка (нижче м. Нікополя) Нижнє Дніпро Запорізька обл. м. Кам’янка-ДніпровськаЕварніцький. Вільності... - С. 193. СГУ. – С. 181.
40оз. Домахапоряд з Гирлами Глухе Вище і Глухе Ніжнє і затоном Корнейчикова (майже навпроти м. Херсона) Нижнє ДніпроЕварніцький. Вільності... - С. 195
41оз. Домахапроти слободи Козирщина (між с. Перещепіно і м. Котовкой) на середній л.б. Орелі, - зліва Дніпра Днепропетровська обл. Магдалінівській р-н Еварніцький. Вільності.- С. 196
42оз. Домахапроти містечка Котовка на середній л.б. Орелі, - зліва Дніпра Днепропетровська обл. Магдалінівській р-н Еварніцький. Вільності.- С. 197
43Домашня балка проти Ненаситіцького порогу, впадає в долину з п. б. Дніпра біля с. Військового Дніпропетровська обл. Солонській р-н Еварніцький. Вільності... - С. 205
44р. Домахапр. притока Поконки - п.п. Іпуті - л.п. Дніпра Гомельський р-н Біларусі Отін. Гідр. Сх. Укр. – С. 125
45р. Домашнів зліва Осокорівки – зліва Дніпра Дніпропетровська обл. Синельніківський р-нОтін. Гідр. Сх. Укр. – С. 125
46балка Домашня/Домашняял. Осокорівки – л. Плоскої Осокорівки – л. Дніпра Синельніківський р-н Дніпропетровська обл. СГУ. – С. 181
47яр Домашнів/Домашневл. Відлогої Осокорівки – п. Осокорівки – л. Дніпра Синельніківський р-н Дніпропетровська обл. СГУ. – С. 181
48р. Домашка пр. Березівки – л.п. Сожа - л.п. Дніпра – півн. кордон Укр. Чернігівська обл. та БіларусіОтін. Гідр. Сх. Укр. – С. 125
49р. Домниця/Думниця/Думна/Думницапритока Гострої Струги - п.п. Десни - л.п. Дніпра – с. Стольне Менського р-ну Чернігівської обл. Отін. Гідр. Сх. Укр. – С. 125. СГУ – С. 181
50р. Домашевка л.п. Серижи - л.п. Десни – л.п. ДніпраОтін. Гідр. Сх. Укр. – С. 125
51с. Домниця п.б. Десни – л. Дніпра - на південь від смт Березна Менського р-ну Чернігівська обл.Карта
52балка Домашня/озеро Домашнееп. п. Десни – л.п. Дніпра – поблизу болота Замглай біля смт Ріпки Чернігівської обл.Отін. Гідр. Сх. Укр. – С. 125. СГУ. – С. 181
53рукав Домалівий рукав р. Орелі- л.п. Дніпра – Між річками Солона та Комишувата Дніпропетровської обл.Отін. Гідр. Сх. Укр. – С. 125. СГУ. – С. 180
54р. Домашина/Домашняя/Домашнал.п. Либожади – п.п. Уборті – п.п. Прип’яті – п.п. Дніпра Олевський р-н Житомірська обл.Отін. Гідр. Сх. Укр. – С. 125. СГУ. – С. 181
55р. Домнал. Снова- п. Десни – л. Дніпра - с. Кучинівка Щорсівського р-ну Чернігівської обл.СГУ. – С. 181
56р. Домашка л. Дніпра с. Приморське Василівського р-ну Запорозької обл. Отін. Гідр. Сх. Укр. – С. 125. СГУ. – С. 181
57яр Домашчин/Домашкинп. Сухої/Гнилої Плотви- л. Борової – л. Оскола- л. Сіверського Дінця – п. Дона – Боровський р-н Харківської обл. СГУ. – С. 181
58потік Домашникс. Голубине Свалявського р-ну Закарпатської обл. СГУ. – С. 181
59потік Домашинський п. Ужа - л. Лаборця – п. Бодрогу- п. Тиси – л. Дунаю - Ужгородський р-н Закарпатської обл. СГУ. – С. 181
60село Домашин Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл. СГУ. – С. 181
61ур. Домниця Сосновський повіт Чернігівської обл. п. Десни – л. Дніпра СГУ. – С. 181
62р. Домаха біля устя р. Ингула Миколаївська обл. біля м. Миколаїв – січень 1749 р. Архів Нов. Коша Запороз... – Т.1. – С. 310, 312. Там же. - Т. 2. – К., 2000. – с. 252.
63балка Домахазліва Вовчої – зліва Самари- зліва Дніпра (біля с. Нетайлово Ясиноватський р-н Донецької обл.).Річки Донецької області. – Википедия. Русскоязычная энциклопедия в Интернете


При использовании материалов с данного сайта ссылка на него не обязательна, но желательна : )


  Главная   Статьи  


Используются технологии uCoz